Startpagina | Registreren | Informatie | Contact
Uw gegevens
Uw naam: *
Uw adres: *
Uw email adres *
Uw telefoonnummers *
Locatie
Locatie van de informatie (URL) *
Aanbieder van informatie
Gebruikersnaam *
Soort klacht
Uw klacht heeft betrekking op: * Inbreuk op auteursrecht
Inbreuk op merkrecht
Inbreuk op octrooirecht
Inbreuk op databankrecht
Ander recht van intellectuele eigendom, namelijk:
Korte omschrijving van de informatie: *
Reden onrechtmatigheid
Geef hier gedetailleerd weer waarom u meent dat deze informatie inbreukmakend/ontoelaatbaar/onrechtmatig/strafbaar is: *
Belanghebbende
Jegens wie is de informatie inbreukmakend/ontoelaatbaar/onrechtmatig/strafbaar?
Naam: *
Adres: *
Bewijsstukken
De verzoeker sluit de volgende bewijsstukken bij, aan de hand waarvan de onrechtmatigheid wordt aangetoond *
In geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten:
naam en adres van de rechthebbende
Naam:
Adres:
De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat bovengenoemde rechthebbende is ten aanzien van de bewuste rechten van intellectuele eigendom:
De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat de rechthebbende geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van de bewuste informatie:
De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat van inbreuk sprake is:
Procedure aanhangig
Is een strafrechtelijke, civielrechtelijke, arbitrage- of andere procedure aanhangig over deze kwestie? Zo ja, voor welke rechterlijke instantie en in welke fase bevindt deze procedure zich?
Wie zijn de partijen, betrokken bij deze procedure?
Is er een uitspraak gedaan?
Zo ja, wat is de uitkomst?
Verzoeker sluit een kopie van de uitspraak bij.
Zo nee, wanneer wordt de uitspraak verwacht?
Contact aanbieder
Heeft u contact opgenomen met de aanbieder van de bewuste informatie?
Zo ja, wat is de uitkomst van die bespreking geweest?**
Zo nee, wat is daarvoor de reden?
Overig
Overige informatie die u in verband met deze kwestie van belang acht:
Code
Typ code over * captcha

Klachten afhandeling

Voor een snelle afhandeling van uw klacht verzoeken wij u de vragenlijst aan de linkerkant in te vullen. Zonder deze noodzakelijke onderbouwing kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. In het bijzonder moet u URL's foutloos en volledig opgeven en ze moeten direct naar het inbreukmakende materiaal wijzen.

Wij streven ernaar om uw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen, echter kan het voorkomen door drukte dat het wat langer duurt.

* = Verplicht.
** = één van beide verplicht.
Copyright © 2006 - 2023 Tripix | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Alle rechten voorbehouden

Op het logo/de header is
deze Creative Commons Licentie van toepassing.
Creative Commons License

Horsetycoon.nl | Dutchmaffia.nl | Horsetycoon.com